با تکمیل این فرم متعهد می گردم چنانچه بر خلاف حقیقت به پرسش های مطروحه پاسخ دهم ، شرکت از استخدام اینجانب خودداری نماید.

و در صورتی که بعد از ورود به خدمت نیز معلوم شود که به سوالات بر خلاف واقع پاسخ داده ام در وضع استخدامی اینجانب تجدید نظر گردد.
تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد نمود و شرکت ملزم به استخدام متقاضی نمی باشد.

  1-اطلاعات فردی

  نام:

  نام خانوادگی:

  نام پدر:

  تاریخ تولد:

  محل تولد:

  شماره شناسنامه:

  شماره ملی:

  تابعیت:

  محل سکونت:

  دین/مذهب:

  وضعیت تاهل:

  2-تحصیلات(از آخر به اول)

  سطح

  رشته

  گرایش

  دانشگاه

  سال شروع

  سال پایان

  معدل

  3-سوابق کاری(از آخر به اول)

  نام شرکت

  سمت

  از تاریخ

  تا تاریخ

  سابقه بیمه

  آخرین حقوق

  علت ترک کار

  آدرس و تلفن محل کار

  4-معرفان

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  شغل

  نسبت

  تلفن

  آدرس

  1

  2

  3

  5-محل سکونت

  وضعیت محل سکونت:

  تلفن محل سکونت:

  تلفن همراه:

  شماره تلفن جهت تماس های ضروری:

  6-حقوق خالص درخواستی

  ریال